Ідеальна держава в політико-правовій думці

Ідеальна держава в політико-правовій думці.

Зміст

Вступ. 3

Розділ І Концепції ідеальної держави в античні часи та Середньовіччя. 6

Розділ ІІ Характеристика основних концепцій ідеальної держави в Новий та Новітній час  22

Розділ ІІІ Концепція правової держави. 25

Висновки. 32

Список використаних джерел та літератури. 34

Continue Reading


Система стримань і противаг

Політичні інститути і процеси в сучасній Україні

Система стримувань і противаг

План

         Вступ

  1. Світові механізми системи стримувань і противаг
  2. Особливості системи стримувань і противаг в Україні

         Висновки

         Список використаної літератури

Continue Reading


Праворозуміння: різні підходи

Праворозуміння різні підходи

Зміст

Вступ. 2

Розділ І Поняття права. Проблема праворозуміння. 3

1.1 Поняття та ознаки права. 3

1.2 Підходи до розуміння права. 9

Розділ ІІ Сутність права. 11

2.1 Основні аспекти визначення сутності права. 11

2.2 Функції права. 14

Висновки. 18

Список нормативних джерел та літератури. 19

Continue Reading


Методологія юридичної науки

Методологія юридичної науки:  сучасний стан і перспективи розвитку

Зміст

Вступ   3

Розділ І Юриспруденція як наука   5

Розділ ІІ Поняття і зміст методології науки   16

Розділ ІІІ Методи наукового пізнання держави та права   22

Висновки   29

Список використаних джерел та літератури   30

 


Continue Reading


Становлення правової держави в Україні

Становлення правової держави в Україні

Зміст

Вступ_ 2

Розділ І Історія становлення теорії правової держави_ 4

Розділ ІІ Поняття правової держави та її основні принципи_ 12

Розділ ІІІ Формування правової держави в Україні 21

Висновки_ 26

Список використаних джерел та літератури_ 28

 

Continue Reading


Государственный суверенитет

Государственный суверенитет. Его соотношение с другими видами суверенитета

План

         Введение.

  1. Теория государственного суверенитета.
  2. Соотношение государственного суверенитета с другими видами суверенитета.

            Выводы.

         Список использованной литературы.


Continue Reading


поняття та характеристика громадянського суспільства

ВСТУП                                                                                                                                                     2

РОЗДІЛ І                                                                                                                                                    

ПОНЯТТЯ “ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”                                                                   4

РОЗДІЛ ІІ                                                                                                                                                   

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА                                                   11

2.1 Ознаки громадянського суспільства                                                                                                                        11

2.2 Формування громадянського суспільства в Україні.                                                                                 14

РОЗДІЛ ІІІ                                                                                                                                                  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ПРАВОВА ДЕРЖАВА                                                   26

ВИСНОВКИ                                                                                                                                         33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ                                                                                   34

 

Continue Reading