Первісне суспільство

Зміст

Вступ_ 3

Розділ І Економічна основа первісного суспільства_ 6

Розділ ІІ Організація влади та норми поведінки_ 16

Розділ ІІІ Відмінність держави та права від організації влади та норм поведінки первісного суспільства  23

Висновки_ 30

Список використаних джерел та літератури_ 32

Вступ

Continue Reading


Механізм держави

Зміст

Вступ_ 3

Розділ І Механізм держави: поняття та структура_ 5

Розділ ІІ Державний апарат: поняття, його структура та співвідношення з механізмом держави  8

Розділ ІІІ Поняття та види державних органів 13

Висновки_ 29

Список використаних джерел та літератури_ 30

Вступ

Continue Reading


Енциклопедія права

 

Тема 5.

Приватне та публічне право.

План.

 

Вступ.

с.

1

Приватне та публічне право: поняття та характерні ознаки.

с.

2

Роль приватного та публічного права в системі права держави.

с.

 

Висновки.

с.

 

Список використаної літератури.

с.

 

Continue Reading


Основи права (51 питання)

Основи права.

 1. Поняття та передумови походження держави і права. 4
 2. Ознаки і функції держави та права. Взаємодія правових норм з іншими соціальними нормами. 6
 3. Механізм держави. Форми держав. 9
 4. Галузі та інститути права. Норми права, їх структура. 13
 5. Поняття закону та прийняття законів. Підзаконні нормативні акти. Дія законів у часі, просторі та за колом осіб. 16
 6. Конституційне право України, його джерела. Основні положення Конституції України. 20
 7. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 22
 8. Громадянство в Україні 25
 9. Вибори і референдум в Україні, їх види та умови проведення. 27
 10. Органи державної влади в Україні, їх формування та компетенція (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України. 29
 11. Місцеве самоврядування в Україні 35
 12. Судоустрій України. Види судів в Україні, їх компетенція. 37
 13. Адміністративне право України, його предмет, джерела. Поняття правопорушення, його ознаки і склад. 38
 14. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення. 43
 15. Цивільне право України, його предмет, джерела. Елементи цивільних правовідносин. 46
 16. Суб’єкти цивільних правовідносин. Правоздатність та дієздатність фізичних осіб 47
 17. Поняття, ознаки та види юридичних осіб, їх право – та дієздатність. 50
 18. Представництво, його види. Довіреність (зміст, строки, види та посвідчення) 51
 19. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність. 54
 20. Поняття власності та права власності. Види власності. Захист права власності 56
 21. Правочини, їх види. Умови дійсності правочинів. Наслідки визнання правочинів недійсними. 58
 22. Зобов’язання, їх види та виконання (строк, обсяг, місце виконання) 60
 23. Забезпечення виконання зобов’язань (неустойка, порука, гарантія, застава, завдаток, притримання). 63
 24. Зобов’язання по відшкодуванню заподіяної шкоди, умови їх виникнення. 65
 25. Цивільно-правові договори: їх зміст та укладання. 69
 26. Особисті немайнові права фізичної особи (загальні положення, види, зміст) 72
 27. Поняття спадкового права. Спадкоємство за законами та за заповітом. 74
 28. Трудовий договір: порядок його укладання. Випробування при прийомі на роботу 83
 29. Робочий час, його види (скорочений, неповний, надурочний робочий час) 86
 30. Час відпочинку, його види і загальна характеристика. 88
 31. Підстави і порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника та з ініціативи власника або уповноваженого органу. 91
 32. Дисциплінарна відповідальність працівників, підстави її застосування та види. Порядок та строки застосування дисциплінарних стягнень. 94
 33. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі або організації, її види (обмежена, повна, підвищена) 96
 34. Письмовий договір про повну матеріальну відповідальність працівників, умови його укладання та порядок відшкодування шкоди (при індивідуальній та колективній відповідальності) 99
 35. Правове регулювання оплати праці 101
 36. Порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів. 102
 37. Сімейне право України, його предмет, джерела. 105
 38. Поняття шлюбу, умови його укладання. Недійсність шлюбу. 107
 39. Особисті і майнові права і обов’язки подружжя. Шлюбний договір. 110
 40. Визначення походження дитини. Особисті та майнові права і обов’язки батьків і дітей  112
 41. Опіка та піклування над дитиною.. 113
 42. Правове регулювання усиновлення. Патронат над дітьми. 114
 43. Кримінальне право України, його предмет, джерела. Особливості кримінальних правовідносин. 117
 44. Поняття злочину, його склад. Стадії скоєння злочину. 119
 45. Співучасть у вчиненні злочину. 124
 46. Підстави кримінальної відповідальності. Обставини, що виключають злочинність діяння (необхідна оборона, крайня необхідність та ін..) 125
 47. Поняття, цілі та види кримінального покарання. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання. 129
 48. Докази в цивільному процесі. Судові витрати. 139
 49. Особливості наказного та окремого проваджень. 141
 50. Позовне провадження. Заочний рогляд справи. 144
 51. Порядок та строки оскарження судових рішень. 146

 

Continue Reading


Історичні типи держави

Зміст

Вступ_ 3

Розділ І Загальне поняття типу  держави_ 4

Розділ ІІ Критерії виділення типів держави_ 6

Розділ ІІІ Формаційний підхід до типології держави_ 9

Розділ ІV Цивілізаційний підхід до типології держави_ 14

Висновки_ 20

Список використаних джерел та літератури_ 23

Вступ

         Типологія — це теорія про типи тих чи інших явищ. Коли ми говоримо про типологію держав, то це значить, що йдеться про «поділ» усіх держав, що існували у минулому і існують натепер, на групи, класи — типи. Поділ держав на типи покликаний до­помогти з’ясувати, чиї інтереси виражали і обслуговували дер­жави, об’єднані в даний тип.

         Проблема типології держави довгий час є актуальною в рамках теорії держави і права. Типологія держави нерозривно пов’язана з вченням про форму держави, але не збігається з ним.

         Якщо предметом вивчення форми держави є питання організації і устрою верховної державної влади, територіального устрою державної влади і методи її здійснення, то предмет типології держави складає вчення про народовладдя (демократію) як родову сутність держави. Тому, незважаючи на очевидний взаємозв’язок, форму держави не можна ототожнювати з типом держави, а типізацію держави — із класифікацією її форм.

         Класифікація форми держави — це систематика держави, яка стосується організації і устрою державної влади; типізація держави — суть розподіл (угруповання) держав з урахуванням факторів розвитку народовладдя як родової сутності держави. Форма держави співвідноситься з її типом як форма співвідноситься із сутністю взагалі: вона є зовнішньою організацією держави певного типу.


Continue Reading


Кримінальна злочинність  і безпека людини

 

План.

         Вступ.

 1. Соціально-політичні і комбіновані небезпеки.
 2. Злочинність як небезпека для людини.

         Висновки.

         Список використаної літератури.

 

Вступ.

         При соціально-політичних конфліктах виникають соціально-політичні небезпеки. Конфлікт – це зіткнення двох чи декількох різноспрямованих сил з метою реалізації їх інтересів. Джерело конфлікту – соціальна нерівність. 

         Конфлікти, що виникають у суспільстві, називаються суспільними. Вони бувають: політичними, коли конфліктують політичні системи; соціальними – коли протистоять соціальні системи; економічними – коли стикаються інтереси економічних систем (об’єднань, корпорацій).

         Соціальний конфлікт, що набуває значного розмаху, об’єктивно стає соціально-політичним. Політичні інститути, організації, рухи, втягуючись у конфлікт, активно відстоюють певні соціально-політичні інтереси. Конфлікти, що відбуваються в різних сферах, набувають політичного значення, якщо вони зачіпають міжнародні, класові, міжетнічні, міжнаціональні, релігійні, демографічні та інші відносини. 

         Особливої гостроти набули міжетнічні конфлікти в країнах, де зазнала краху форма державного устрою (СРСР, Югославія). 

         Поняття “соціально-політичний” конфлікт використовується також тоді, коли трапляються всередині держав громадянські війни, страйки та між державами – війни, партизанські рухи. 

Continue Reading


Поняття та характеристики держави

Зміст

Вступ_ 3

Розділ І Загальне поняття держави_ 5

Розділ ІІ Загальна характеристика ознак держави_ 10

Розділ ІІІ Державна влада (властивості, методи здійснення, механізм обмеження) 14

Розділ IV Державний суверенітет_ 26

Висновки_ 34

Список використаних джерел та літератури_ 36

Вступ

Continue Reading


Понятие и виды источников права

ПЛАН

         Введение.                                                                                       С.3

         Глава І. Понятия форм (источников) права.                                С.5

         Глава ІІ. Виды источников права.                                                С.9

         2.1. Нормативно-правовой акт.                                                    С.9

         2.2. Правовой обычай.                                                                           С.19

         2.3. Юридический прецедент.                                                                С.21

         2.4. Нормативный договор.                                                          С.23

         Заключение.                                                                                   С.25

         Список использованной литературы.                                          С.26

Continue Reading


Право власності, способи його захисту

Зміст

Вступ_ 3

Розділ І Розвиток цивільного законодавства України щодо здійснення права власності та інших речових прав 5

1.1  Поняття речових прав_ 5

1.2 Поняття та особливості права власності 6

Розділ ІІ Віндикаційний позов 10

2.1 Способи захисту речових прав_ 10

2.2 Загальна характеристика віндикаційного позову_ 24

Висновки_ 34

Список використаних джерел та літератури_ 35

 


Continue Reading