Управління соціальним і гуманітарним розвитком

 

Проблеми розвитку самоврядування провідних сфер життєдіяльності суспільства (спорт)

         Сучасний стан економіки України характеризується процесом завершення переходу до ринкових відносин та інтенсивного їх розвитку, що потребує пошуку нових форм і методів управління розвитком господарських систем. Управління регіональним розвитком являє собою одну із основних рушійних сил цього процесу і повинно відповідати характеру трансформаційних відносин. Демократизація суспільних відносин в країні і перенесення центру ваги ринкових перетворень на цій основі на регіональний рівень вимагають створення відповідного інструментарію впливу з боку місцевих органів влади на характер неоднозначних економічних процесів. Ці проблеми в тій чи іншій мірі висвітлені в роботах провідних науково-дослідних установ та в працях українських вчених-економістів, проте ряд аспектів залишається ще недостатньо вивченими. В першу чергу це стосується наукового визначення сутності та змісту місцевих органів  влади, окреслення їх функцій, виявлення їх ролі в регіональному управління в перехідний період та в розвитку в економічних систем регіону, внутрішньої організації управлінських органів, методів та засобів впливу на розвиток регіональної економіки з боку місцевої влади, обґрунтування показників ефективності розвитку регіональних економічних систем, організаційного і правового та інформаційного забезпечення управлінських процесів в регіоні, без чого неможливо здійснювати як поточну управлінську діяльність в регіонах, так і проведення виваженої регіональної політики.

         Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає систему й повноваження органів місцевого самоврядування в галузі фізичної культури, спорту та туризму. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження: управління закладами фізкультури й спорту, оздоровчими закладами, молодіжними, підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення. Вони розв’язують питання організації медичного обслуговування й харчування в закладах фізичної культури та спорту, створюють умови для занять фізичною культурою й спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку; відповідно до законодавства реєструють статути (положення) фізкультурно-оздоровчих закладів, незалежно від форм власності.

         Згідно із Державною програмою розвитку фізичної культури, спорту та туризму виконавчі комітети місцевих рад за участю структурних підрозділів міністерств і відомств на місцях розробляють регіональні програми розвитку фізичної культури, спорту та туризму. Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 27 січня 1997 p., наприклад, затверджено харківську програму «Фізичне виховання — здоров’я нації», у якій визначено пріоритети в діяльності структурних підрозділів міської та районних рад щодо забезпечення здоров’я дітей, молоді, робітників, підлітків і службовців, а також інших працівників, створення дійового механізму залучення коштів з різних джерел для поліпшення матеріально-технічної бази галузі. Органи місцевого самоврядування сприяють розвиткові самодіяльного масового спорту (основу його становлять різноманітні фізкультурно-спортивні секції), заохочують і стимулюють діяльність підприємств, установ, організацій і громадян у цій сфері.

         Місцеві ради запроваджують систему пільг і заохочень для підприємств, які спрямовують частину свого прибутку на розвиток фізичної культури й спорту, будівництво об’єктів фізкультури та спорту, організацію відпочинку. Координуючу роль щодо проведення державної політики в сфері соціального становлення й розвитку молоді здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який забезпечує її реалізацію та несе відповідальність за її виконання (ст. 4).

         В міській раді створюється комітет у справах фізичної культури і спорту, який є її виконавчим органом.

            Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про фізичну культуру і спорт», постановами, наказами Державної служби молоді та спорту, іншими нормативними актами, рішеннями міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови.

         Основні завдання комітету:

— Забезпечення виконання вимог Закону України «Про фізичну культуру і спорт»  інших нормативно-правових документів з фізичної культури і спорту на території міста.

— Реалізація державної політики у галузі фізичної культури і спорту, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення.

— Контроль за розвитком фізичної культури і спорту в місті, координація діяльності державних і громадських організацій, які проводять фізкультурно-оздоровчу, спортивну роботу.

— Забезпечення дотримання єдиної спортивної класифікації, правил проведення змагань, виконання програмно-методичних та інших нормативних документів, які регламентують організацію та проведення роботи по реалізації системи фізичного виховання населення.

— Розробка та затвердження єдиного календарного плану міських спортивно-масових заходів, здійснення контролю за проведенням масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

— Комітет у справах фізичної культури і спорту працює разом з іншими виконавчими органами міської ради, погоджує з ними питання, які стосуються їхньої компетенції, забезпечує, у випадку необхідності, спільну роботу щодо виконання покладених на управління завдань.

— Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні, забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменам, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів.

— Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні дитячих, молодіжних фестивалів, конкурсів, змагань, масових фізкультурно-спортивних і оздоровчих заходів, оглядів на кращу постановку роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед різних верств населення, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

— Сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського і дефлімпійського руху.

— Сприяння міжнародному співробітництву з питань фізичної культури і спорту.

         Компетенція комітету:

а) Реалізація державної політики з питань фізичної культури і спорту, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку населення, забезпечення рівних прав і можливостей.

б) Проведення міських спортивно-масових заходів та сприяння в установленому порядку підготовці і участі міських команд в обласних, республіканських та міжнародних змаганнях.

в) Керівництво діяльністю, надання методичної та практичної допомоги установам і організаціям, що належать до сфери його управління.

г) Зміцнення матеріально-спортивної бази для занять фізичної культурою та спортом.

д) Пропаганда та розповсюдження передових знань про фізичну культуру і спорту.

е) Надання у межах своєї компетенції методичної допомоги спортивним школам, молодіжним та іншим громадським організаціям.

ж) Здійснення відповідно до затвердженого бюджету фінансування та фінансова підтримка програм (проектів) з питань фізичної культури і спорту.

з) Розроблення проектів, перспективних планів розвитку фізичної культури і спорту.

и) Розроблення та затвердження єдиного календарного плану міських спортивно-масових заходів, здійснення контролю за проведенням масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

к) Здійснення разом з органами освіти контролю за організацією фізичного виховання учнів і студентів, узагальнення та поширення передового досвіду кращих вчителів і викладачів фізкультури.

л) Організація та проведення семінарів спортивних працівників.

м) Вжиття у межах своїх повноважень заходів щодо медичного, диспансерного забезпечення спортсменів і тренерів.

н) Залучати до розроблення міської програми розвитку фізичної культури і спорту та розгляд питань, що належать до його компетенції науково-педагогічних працівників і спеціалістів фізичної культури і спорту.

о) Отримувати у встановленому порядку від підприємств, установ та організацій документи з питань фізичної культури і спорту, необхідні комітету для виконання покладених на нього завдань.

п) Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів фізичної культури і спорту, брати безпосередню участь у формуванні бюджету міста по галузі «Фізична культура і спорт».

р) Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до компетенції комітету.

с) Брати участь в утворені, реорганізації та ліквідації установ фізичної культури і спорту всіх типів і форм власності.

т) Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з установами спорту у тому числі зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

         Комітет у справах фізичної культури і спорту міськвиконкому спільно з спортивними школами міста, відділами фізичної культури і спорту адміністрацій районів, спортивними товариствами, клубами проводить спортивну та фізкультурно-оздоровчу роботу з населенням міста.

         Сучасний стан фінансування фізичної культури та спорту поєднує в собі фінансування з державного і місцевих бюджетів із широким залученням позабюджетних коштів, які надходять у результаті власної діяльності фізично-спортивних клубів, центрів тощо.

         В Україні потрібно реформувати сферу фізичної культури та спорту, де буде розгалужена мережа спортивних клубів та центрів, розроблено цільові програми фінансування, де значну увагу слід приділити позабюджетним коштам, удосконалити нормативно-правову базу механізми фінансування.

         Отже, фізична культура – це органічна частина культури суспільства й особистості, це галузь діяльності, що задовольняє потреби суспільства по створенню фізичної готовності людей до різних форм їхньої життєдіяльності.

         Головними умовами для розвитку повинно стати стимулювання занять фізичною культурою, створення життєвих ситуацій за яких рухова діяльність стає внутрішньою органічною потребою, за якої усвідомлюється її значення та користь. А це означає, що держава повинна створити більше спортивних клубів, секцій, спортзалів, щоб молодь мала можливість всебічно розвиватися. Змінюючи нормативну базу, значну увагу потрібно приділити створенню програм розвитку фізичної культури та спорту, створити вигідні умови для заохочення меценатів, які б були зацікавлені у фінансуванні даної сфери, а також щоб держава змогла більше виділяти коштів з Державного бюджету.

 

Основи аналізу державної політики
Боротьба зі злочинністю: профілактика, кара, реабілітація.

Добавить комментарий

Your email address will not be published / Required fields are marked *