Правова держава — шляхи становлення і розвитку

Правова держава — шляхи становлення та розвитку.

ПЛАН

         Вступ

 1. Формування ідеї правової держави.
 2. Основні характеристики правової держави.
 3. Захист прав людини – обов’язок держави.

Висновки.

Список використаної літератури.

ВСТУП

         Джерела ідеї про правову державу варто шукати в тих часах, коли людська цивілізація знаходилася в колисці. Уже тоді людина намагалася усвідомити й удосконалити форми спілкування із собі подібними, зрозуміти суть власної і чужої волі і несвободи, добра і зла, справедливості і несправедливості, порядку і хаосу. Поступово усвідомлювалася необхідність обмеження своєї волі, формувалися соціальні стереотипи і загальні для даного суспільства (роду, племені) правила поведінки (звичаї, традиції), забезпечені авторитетом і укладом самого життя. У процесі спілкування і реалізації природних прав людини на життя, волю, власність викристалізовувалися норми природного права. Воно служило основним і безпосереднім регулятором відносин між індивідом і суспільством і до визначеного моменту вдало гармонізувало їх.

 

 

 

 1. Формування ідей правової держави.

         Держава стала посередником між індивідом і суспільством і, використовуючи гуманістичні основи права, зробило його основним інструментом досягнення своїх цілей. Людство змушене було знову шукати оптимальні форми співвідношення вже між особистістю, державою і громадянським суспільством, шляху розумного сполучення і задоволення їхніх потреб і інтересів, залучаючи для цього право.

         Передумовами вчення про правову державу можна вважати ідеї про непорушність і верховенство закону, про його божественний і справедливий зміст, про необхідність відповідності закону праву. Перший приклад справжньої поваги до права як явища неминучого, що піднімається над суєтністю життя, дає нам антична історія: мудрий Сократ прийняв смерть, не побажавши піти від караючої десниці суду. Про значення правових законів для нормального розвитку держави й обмеження сваволі правителів писав Платон: «Я бачу близьку загибель тієї держави, де закон не має сили і знаходиться під владою. Там же, де закон — владика над правителями, а вони — його раби, я вбачаю порятунок держави і всі блага, які тільки можуть дарувати державам боги». Аналогічних поглядів дотримувався і Аристотель, підкреслюючи, що «там, де відсутня влада закону, там немає місця і якій-небудь формі державного ладу».

         Європейські вчені Нового часу прийняли естафету в античних мислителів. К. Ясперс, визначаючи правову державу як державу, у якій діє воля, заснована на законах, писав, що класичний тип політичних воль, гідні наслідування, склався в Англії більш 700 років тому. І дійсно, цьому можна знайти підтвердження. Зокрема, вже в Нортхемптонському статуті 1328 р. говорилося, що ніяке королівське розпорядження не може вплинути на хід правосуддя. На той час, коли Дж. Локк написав свій знаменитий памфлет про уряд, в Англії вже склався такий тип політичної системи, де реальним була повага до суду і діяла визначена система стримань і противаг у владних відносинах.

         Подальший розвиток ідеї про поділ влади, про забезпечення прав і воль громадян одержали в роботах Ш. Монтеск’є. «Якщо,— писав він,— влада законодавча і виконавча будуть з’єднані в одній особі або установі, то волі не буде, тому що можна побоюватися, що цей монарх або сенат стане створювати тиранічні закони для того, щоб також тиранічно застосовувати їх. Не буде волі й у тому випадку, якщо судова влада не відділена від влади законодавчої і виконавчий. Якщо вона з’єднана з законодавчою владою, то життя і воля громадян виявляться у владі сваволі, тому що суддя буде законодавцем. Якщо судова влада з’єднана з виконавчої, то суддя одержить можливість стати гнобителем».

         Філософське обґрунтування вчення про правову державу в його системному виді зв’язують з іменами Канта і Гегеля. Кант визначав державу як об’єднання безлічі людей, підлеглих правовим законам. Його категоричний імператив розуму вимагав надходити так, щоб вільний прояв власної сваволі був сумісний з волею кожного і погоджувався з загальним законом. Для Гегеля держава була те ж саме, що і право («наявне буття вільної волі»), але тільки найбільш розвинене (уся система права), що включає в себе всі абстрактні права особистості і суспільства. Тому система права, тобто держава в його діалектичному розумінні, є царство реалізованої волі.

         Словосполучення «правова держава» уперше зустрічається в роботах німецьких учених К. Велькера (1813 р.) і И. X. Фрайхера фон Аретіна (1824 р.). Але перший юридичний аналіз даного терміна і введення його в науковий обіг зроблені їхнім співвітчизником Робертом фон Молем (1832 р.). Він розглядав правову державу як категорію, яка безупинно розвивається, навчання про правову державу ставив  п’ятим по рахунку після патріархальної, патримоніальної, теократичної і деспотичної держави. Можна сказати, що з цього часу ідея про правову державу більш ніж на сторіччя зайняла розуми німецьких вчених і політиків.

         У літературі виділяють три етапи розвитку німецької ідеї правової держави. До революції 1848 р. вона формувалася як теоретична і конституційно-політична підстава її створення. У 1848 р. у проекті Паулкирхенської конституції була зроблена спроба з’єднати ідеї про правову державу і демократію. З 1871 р. йшла детальна розробка принципу поділу влади, понять закону і судового захисту. Веймарська конституція 1919 р. інтегрувала праводержавні і представницькі-парламентські елементи. Слід зазначити, що в німецькій літературі висловлена думка (вона є переважною, але її не можна назвати безперечною) про те, що перша правова держава в Німеччині було побудовано в 1880 р.

         До кінця XX сторіччя в ряді розвинених країн склалися такі типи правових і політичних систем, принципи побудови яких багато в чому відповідають ідеям правової державності. У конституціях і інших законодавчих актах ФРН, США, Франції, Росії, Англії, Австрії, Греції, Болгарії й інших країн містяться положення, які прямо або побічно фіксують, що дане державне утворення є правовим. У планетарному масштабі поширенню і реалізації цієї ідеї активно сприяє ООН через свої організаційні структури і міжнародно-правові акти.

 

 1. Основні характеристики правової держави.

         Правова держава — багатомірне явище, що розвивається. У ході суспільного прогресу воно здобуває нові властивості, наповнюється новим змістом, що відповідає конкретним умовам існування суспільства і рівню його розвитку. Неминучим загальним початком будь-якої правової держави є її зв’язаність правом. Правова держава — це така форма організації і діяльності державної влади, що будується у взаєминах з індивідами і їхніми різними об’єднаннями на основі норм права. При цьому право відіграє пріоритетну роль лише в тому випадку, якщо воно виступає мірою волі всіх і кожного, якщо діючі закони реально служать інтересам народу і держави, а їхня реалізація є втіленням справедливості. Розвинене законодавство ще не свідчить про наявність у суспільстві правової державності. Недавній досвід показує, що в тоталітарних державах регулярно видавалися правові акти, забезпечувалася їхня тверда реалізація, але таке правове регулювання було антиподом правової держави.

         Економічною основою правової держави є виробничі відносини, що базуються на багатоукладності, на різних формах власності (державній, колективній, орендній, приватній, акціонерній, кооперативній і інших) як рівноправних і однаковою мірою захищених юридично. У правовій державі власність належить безпосередньо виробникам і споживачам матеріальних благ; індивідуальний виробник виступає як власник продуктів своєї особистої праці. Правовий початок державності реалізується тільки при наявності самостійності і волі власності, що економічно забезпечують панування права, рівності учасників виробничих відносин, постійний зріст добробуту суспільства і його саморозвиток.

         Соціальну основу правової держави складає громадянське суспільство, що поєднує вільних громадян — носіїв суспільного прогресу. У центрі уваги такої держави знаходиться людина, його різноманітні інтереси. Через систему соціальних інститутів, суспільних зв’язків створюються необхідні умови для реалізації кожним громадянином своїх творчих, трудових можливостей,  забезпечується плюралізм думок, особисті права і свободи. Перехід від тоталітарних методів управління до правової державності зв’язаний з різкою переорієнтацією соціальної діяльності держави, з відмовленням від пріоритету «знеособленого» виробництва над соціально-економічними, політичними і духовними інтересами громадян. Міцна соціальна основа держави визначає стабільність його правових підвалин. Правова держава — це одночасна і соціальна держава.

         Моральну основу правової держави створюють загальнолюдські принципи гуманізму і справедливості, рівності і свободи особи, її честі і гідності. Режим правової державності реально затверджує вищі моральні цінності людини, забезпечує їхню визначальну роль у житті суспільства, виключає свавілля і насильство над особистістю. Конкретно це виражається в демократичних методах державного управління, справедливості правосуддя, у пріоритеті прав і свобод особи у взаєминах з державою, захисту прав меншості, терпимості до різних релігійних поглядів і т.п. Духовна насиченість державного життя в значній мірі визначає моральну зрілість суспільства в цілому,    рівень    його    цивілізованості,    гуманізм    у    соціально-економічних і політичних відносинах.

         Правова держава  — це  суверенна держава, що концентрує в собі суверенітет народу, націй і народностей, що населяють країну. Здійснюючи верховенство, загальність, повноту і винятковість влади, така держава забезпечує волю суспільних відносин, заснованих на засадах справедливості, для усіх без винятку громадян. Примус у правовій державі здійснюється на основі права. Примус, будучи важливим показником державного суверенітету, обмежено правом, виключає беззаконня   і   сваволю.   Держава   застосовує   силу   в   розумних (правових) рамках і тільки в тих випадках, коли порушується її суверенітет, інтереси її громадян. Вона обмежує волю окремої людини, якщо її поведінка загрожує волі інших людей.

         Політична природа держави найбільше чітко виявляється в її суверенітеті. Саме в суверенітеті концентрується вся гама потреб і інтересів різних ланок політичної системи суспільства. Завдяки суверенітету координуються інтереси державних і недержавних організацій, забезпечується їх справедлива правова рівновага і вільний розвиток.

         Розглянемо тепер основні ознаки правової держави.

 1. Верховенство закону у всіх сферах громадського життя. В системі правових цінностей вищою формою вираження, організації захисту волі людей є закон. У законах держава встановлює загальнообов’язкові правила поведінки, що повинні максимально враховувати об’єктивні потреби суспільного розвитку на засадах рівності і справедливості. Саме тому закон володіє вищою юридичною чинністю. Всі інші правові акти повинні відповідати закону. Закони регулюють найбільш важливі, стрижневі сторони громадського життя. Вони визначають міру волі в життєво важливих   сферах,   охороняють   моральні   цінності   суспільства (наприклад, закони про власність, про підприємництво, про акціонерні товариства, про суспільні об’єднання, про свободу совісті, про печатку й інші). Підзаконні акти, тим більше відомчі, при необхідності можуть лише конкретизувати деякі положення законів, але ні в якому разі не «удосконалювати», не «підправляти», не «змінювати» закон.

         У той же час правовий закон не допускає свавілля законодавця. У законах повинні виражатися об’єктивно складаються суспільні відносини, тенденції їхнього розвитку і самовідновлення. Різного роду законодавчі обмеження і заборони суб’єктивного характеру підривають основи правової держави, стримують суспільний прогрес.

         Основний закон правової держави — Конституція. У ній сформульовані правові принципи державного і громадського життя. Конституція являє собою загальну правову модель суспільства, якій повинне відповідати все поточне законодавство. Ніякий інший правовий акт держави не може суперечити конституції. Пріоритет конституції — невід’ємна риса правової держави. Тому правова держава — це конституційна держава.

         Верховенство закону, і насамперед конституції, створює міцний режим правової законності, стабільність справедливого правового порядку в суспільстві.

 1. Реальність прав особистості, забезпечення її вільного розвитку. У соціально-політичному житті воля людини виступає як її право. Правова держава визнає за індивідом певну сферу свободи, за межі якої втручання держави неприпустимо. Обов’язок «невтручання» державної влади відповідає праву індивіда вимагати дотримання цього. У випадку порушення даного права воно забезпечується судовим захистом. У цих умовах фактична воля перетворюється в право волі. Право стає загальним масштабом і рівною мірою волі. Реальний його прояв охоплюється формулою: «Усе, що не заборонено індивіду, йому дозволено», — і навпаки: “Усе, що не дозволено влади, їй заборонене”.

         Правовий характер волі індивіда виявляється в різних сферах громадського життя. У сучасній демократичній державі об’єктивне право волі втілюється в суб’єктивних правах особистості, різноманітних за своїм конкретним змістом. Але головне в них — це права індивіда на позитивні дії держави в його інтересах: право на недоторканість особи, право на освіту, соціальне забезпечення, судовий захист, вільне пересування в межах державної території і т.д. Ступінь розвиненості і гарантованості свобод особи обумовлюється зрілістю правових початків державності, об’єктивними соціально-історичними, економічними і духовними передумовами.

 1. Взаємна відповідальність держави й особистості. Відносини між державою як носієм політичної влади і громадянином як учасником її формування і здійснення повинні будуватися на засадах рівності і справедливості. Визначаючи в законах міру свободи особи, держава в цих же межах обмежує себе у власних рішеннях та діях. Вона бере на себе зобов’язання забезпечувати справедливість у відносинах з кожним громадянином. Підкоряючись праву, державні органи не можуть порушувати його розпорядження і несуть відповідальність за порушення або невиконання цих обов’язків. Обов’язковість закону для державної влади забезпечується системою гарантій, що виключають адміністративне свавілля. До них відносяться: відповідальність депутатів перед виборцями (відкликання депутата); відповідальність уряду перед представницькими органами; дисциплінарна, цивільно-правова чи кримінальна відповідальність посадових осіб держави будь-якого рівня за невиконання своїх обов’язків перед конкретними суб’єктами права.

         На тих же правових початках будується відповідальність особистості перед державою. Застосування державного примусу повинне носити правовий характер, не порушувати міру волі особистості, відповідати вчиненому правопорушенню.

         Правовий характер взаємної відповідальності держави і особистості — це важлива складова частина права, що об’єктивно складається в суспільстві, а не продукт волевиявлення держави. Дотримання правових вимог — юридичний обов’язок всіх, і перш за все держави. Цим підкреслюється невід’ємність природних прав людини в правовій державі.

         Основним принципом організації і діяльності правової держави є поділ влади. Цей принцип визначає, з однієї сторони, верховенство законодавчої влади, а з іншої підзаконність виконавчої і судової влади. Розмежування єдиної державної влади на три відносно самостійні і незалежні галузі запобігає можливим зловживанням владою і виникненню тоталітарного управління державою, не зв’язаного правом. Кожна з цих влад займає своє місце в загальній системі державної влади і виконує властиві тільки їй задачі і функції. Рівновага влади підтримується спеціальними організаційно — правовими заходами, що забезпечують не тільки взаємодію, але і взаємообмеження повноважень у встановлених межах. У той же час вони гарантують незалежність однієї влади від іншої в межах тих же повноважень.

         Законодавча влада має верховенство, оскільки вона встановлює правові начала державного і громадського життя, основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики країни, а отже, визначає в кінцевому рахунку правову організацію і форми діяльності виконавчої і судової влади. Чільне положення законодавчих органів у механізмі правової держави обумовлює вищу юридичну чинність прийнятих ними законів, додає загальнообов’язковий характер нормам права, вираженим у них.

         Однак верховенство законодавчої влади не носить абсолютного характеру. Межі її дії обмежені принципами права, природними правами людини, ідеями волі і справедливості. Вона знаходиться під контролем народу і спеціальних конституційних органів, за допомогою яких забезпечується відповідність законів діючої конституції.

         Виконавча влада в особі своїх органів займається безпосередньою реалізацією правових норм,  які прийняті законодавчцем. Її діяльність повинна бути заснована на законі і здійснюватися  в рамках закону. Виконавчі органи і державні посадові особи не мають права видавати загальнообов’язкові акти, що встановлюють нові, не передбачені законом, права або обов’язки громадян і організацій. Виконавча влада носить правовий характер лише в тому випадку, якщо вона є підзаконною владою, діє на засадах законності. Стримування виконавчої влади досягається також за допомогою її підзвітності і відповідальності перед представницькими органами державної влади. У правовій державі кожен громадянин може оскаржити будь-які незаконні дії виконавчих органів і посадових осіб у судовому порядку.

         Судова влада покликана охороняти право, правові підвалини державного і громадського життя від будь-яких порушень, хто б їх не чинив. Правосуддя в правовій державі здійснюється тільки судовими органами, ніхто не може привласнити собі функції суду. У своїй правоохоронній діяльності суд керується тільки законом, правом і не залежить від суб’єктивних впливів законодавчої чи виконавчої влади. Незалежність і законність правосуддя є найважливішою гарантією прав і свобод громадян, правової державності у цілому.

         З одного боку, суд не може привласнювати собі функції законодавчої чи виконавчої влади, з іншого боку, його найважливішою задачею є організаційно-правовий контроль за нормативними актами цих влад. Судова влада, таким чином, виступає стримуючим фактором, що попереджає порушення правових встновлень, і насамперед конституційних, як з боку законодавчих, так і виконавчих органів державної влади, забезпечуючи тим самим реальний поділ влади.

         У ряді країн функцію конституційно-правового контролю виконують конституційні суди. Своєю діяльністю вони гарантують  верховенство конституції в правотворчій діяльності законодавця. У нашій країні таку функцію виконує Конституційний Суд України. У США ця функція покладена на Верховний суд, що протягом більш двох століть забезпечує недоторканість Конституції США і її конструктивний розвиток.

         Такі основні характеристики правової держави. У них сконцентруються загальнолюдські цінності, сформовані в процесі тривалого розвитку державно-організованого суспільства. Природний прогрес людського життя вносить і буде вносити нові елементи в теорію і практику будівництва правової держави.

 

 

 

 

 


 1. Дотримання і захист прав людини – обовязок держави

         Відповідно до Конституції України, народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні. Суверенний народ, якому належать верховенство і повнота державної влади, сам визначає своє відношення до соціальної дійсності і виражає його за допомогою держави і права, самостійно встановлює рамки і форми державно-правового «вторгнення» у різні сфери громадського життя.

         Держава є інструмент перетворення в життя загальної суверенної волі народу. Причому залежність держави від волі народу має не тільки соціально-політичний, але і юридичний, насамперед конституційно-правовий, зміст, він одержує вираження і закріплення в праві.

         Держава здійснює свою діяльність у правових формах, вона пов’язана з народом, всіма учасниками суспільних і правових відносин не тільки правами, але і соціальними і юридичними зобов’язаннями. При формуванні державного апарату на нього покладається ряд віддзеркалюваних в Основному Законі обов’язків перед народом, різними соціальними структурами, особистістю.

         Таким чином, обов’язки держави мають глибокі корені в конституційному ладі. Соціально-політичною основою обов’язків держави є народний суверенітет, що одержав правове вираження в Конституції. За діючим Основним Законом  народу належить установча влада, а державна влада — законодавча, виконавча, судова — заснована влада.

         Звідси випливає, що Конституція володіє двоєдиною природою: вона є законом, установленим народом для держави як особливої установи, якою вона повинна керуватися  у всій своїй діяльності, своєрідним каталогом юридичних обов’язків держави, і одночасно законом держави,   що   закріплює   правове   положення   інших суб’єктів права і регламентує соціально значимі аспекти їхньої поведінки.

         Юридичну основу розглянутого явища складають норми Конституції України, що закріплюють волю і права особистості, а також обов’язки держави, державних органів і посадових осіб по  реалізації цілей і задач держави, вираженню волі і захисту  інтересів народу, забезпеченню й охороні прав людини і громадянина.

         Конституція встановлює міру взаємної волі і відповідальність держави й особистості, визначає межі державного вторгнення в сферу життєдіяльності індивіда, які не можуть бути переборені без ризику втрати державою легітимності, а також границі індивідуальної автономії особистості і деяких найважливіших форм і способи її прояву.

         При демократії закон обов’язковий не тільки для підвладних, але і самої держави в особі його органів законодавчої, виконавчої і судової влади і їхніх посадових осіб. Однобічні зобов’язання, що покладалися в минулому державою на підвладних, в умовах правової держави і поділу влади трансформуються в норми, що містять не тільки взаємні зобов’язання, але і права.

         Індивід виступає не тільки зобов’язаною стороною, але і має права, яким відповідають обов’язки держави, її органів і посадових осіб. Закріплюючи права людини і громадянина, Конституція тим самим визначає обов’язки по забезпеченню цих прав, покладених на державу.

         Державна влада обмежена визначеними межами в ім’я волі і прав людини і громадянина. Але було б неправильно зводити функції держави в соціальній сфері до ролі “нічного сторожа”. Конституція України, закріплюючи соціальні, економічні і культурні права людини і громадянина, формулює і обов’язки держави перед індивідом, що носять характер не тільки загальних установок у плані соціальної орієнтації економіки, але і значно більш визначені юридичні розпорядження, у тому числі заборону на дискримінацію в трудових відносинах, безкоштовність медичної допомоги в державних і муніципальних установах охорони здоров’я, обов’язковість основної загальної освіти і т.д.

         Правильне відображення обов’язків держави в прийнятих на основі і відповідно до Конституції законах і інших нормативних актах, їх адекватна конституційним установленням конкретизація стосовно до особливостей різних галузей права буде сприяти більш точному регулюванню різних сторін суспільних відносин, посиленню соціального механізму дії права і підвищенню його ефективності, формуванню умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини.

         У зв’язку з цим істотно зростає роль Конституційного Суду, від якого багато в чому залежить адекватне Конституції тлумачення принципу соціальної правової держави, його конкретного змісту в політичній сфері, а також в галузі охорони праці і здоров’я громадян, забезпечення державної підтримки родини, материнства, батьківства і дитинства, інвалідів і людей похилого віку, розвитку соціальних служб, гарантуванні соціального захисту й ін.

 

Висновки

         Ідея правової держави почала формуватися досить давно. Ще античні філософи та теоретики у своїх працях намагались описати своє бачення „ідеальної держави”. Звісно, така ідеальна держава мала не такі принципи та ознаки, які зараз має правова держава, але певні кроки до виникнення ідеї правової держави в сучасному розумінні було зроблено.

         Основні принципи правової держави наступні.

 1. Принцип пріоритету права. Він означає: а) розгляд усіх питань суспільного і державного життя з позицій права, закону; б) по’єднання загальнолюдських морально-правових цінностей (розумність, справедливість) і формально-регулятивних цінностей права (нормативність, рівність усіх перед законом) з організаційно-територіальним розподілом суспільства і легітимною публічною владною силою; в) необхідність ідеологічно-правового обґрунтування будь-яких рішень державних і суспільних органів; г) наявність у державі необхідних для вираження і дії права форм і процедур (конституції і законів, системи матеріальних і процесуальних гарантій і т.д.).
 2. Принцип правової захищеності людини і громадянина. Це 1) рівність сторін і взаємна відповідальність держави і громадянина; 2) особливі тип правового регулювання і форма правовідносин; 3) стабільний правовий статус громадянина і система юридичних гарантій його здійснення.
 3. Принцип єдності права і закону. У правовій державі будь-який нормативно-правовий акт повинний не тільки за формою і найменуванням, але і за змістом і змістом бути правовим. Це означає, що він повинний відбивати природно-правові основи, відповідати міжнародно-правовим нормам про права людини і громадянина, бути прийнятим легітимним органом державної влади, законно обраним чи призначеним.
 4. Принцип правового розмежування діяльності різних галузей державної влади. Традиційна концепція поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову стосовно до сучасних держав повинна розумітися не як поділ влади, а як створення системи стримань і противаг, що сприяють безперешкодному здійсненню всіма галузями влади своїх функцій.

             Отже, правова держава – це така держава, в якій утворюються всі умови для найбільш повного забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також  для найбільш послідовного зв’язування за допомогою права політичної влади з метою недопущення зловживань.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

 1. Теория государства и права. Под ред. Матузова Н.И., Малько А.В. – М., 1999.
 2. Алексеев С.С. Теория государства и права. – М., 1998.
 3. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1997.
 4. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Х., 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

Держава і право
Суб’єкти підприємницької діяльності

Добавить комментарий

Your email address will not be published / Required fields are marked *